Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku.

Informacje ogólne.

Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane przez Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku zgodnie z wymogami RODO.
Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.
Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku z siedzibą w 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 21 reprezentowane przez dyrektora Beatę Pieszczoch, posiadające NIP: 6871966217, REGON 380372046 (zwane dalej Administratorem).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się kontaktować z Inspektorem Ochron Danych: inspektor@infomedis.pl.

Administrator przetwarza w celu:

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków statutowych i prawnych ciążących na Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym SPZOZ w Sanoku. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, prowadzenia statystyk, obsługi procedury reklamacyjnej oraz (w przypadku wyrażonej zgody) informowania Państwa o działalności administratora.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w wskazanych celach.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora. W przypadku dokumentacji medycznej Państwa dane mogą być przekazane podmiotom i organom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

Jak długo przechowujemy dane?

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; pełnych lat od ostatniej wizyty: 20 lat, w przypadku dzieci do 2-go roku życia -22 lata, zdjęcia RTG 10 lat, skierowania 5 lat. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Prawa te regulują przepisy art. 27, 28, 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku danych pozyskanych w zgodzie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do zapomnienia.

Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Czy dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą profilowane na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.bieszczadzkiepogotowie.pl

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – firma Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku, prowadząca działalność pod adresem: 38-500 Sanok, ul.Jezierskiego 21, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 687-19-66-217, o nadanym numerze REGON: 380372046, o nadanym numerze KRS: 0000734572, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Skip to content