Praktyki studenckie

Zasady przyjmowania na praktyki studenckie w Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym SPZOZ w Sanoku:

Na praktyki zawodowe studenci kierowani są na podstawie skierowania (wniosku) ze strony uczelni, adresowanego do Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku lub prośby studenta bezpośrednio adresowanej do Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku:

Podanie wzór –

Skierowanie/prośba powinny zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko studenta
2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji
3) nazwa uczelni, rok, kierunek studiów
4) proponowany termin odbycia praktyk
5) program praktyk

Po podpisaniu przez Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku skierowania/prośby pracownik Sekretariatu powiadamia o tym studenta (w formie pisemnej). Aby student mógł odbyć praktyki musi być podpisane Porozumienie w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią a Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym SPZOZ w Sanoku. Ze strony uczelni porozumienie podpisuje Rektor, Dziekan, Dyrektor instytutu lub inna osoba upoważniona do spraw studenckich praktyk zawodowych, zaś ze strony BPR SPZOZ w Sanoku porozumienie podpisuje Dyrektor lub osoba upoważniona. Porozumienie sporządza się w 2 egzemplarzach.

Praktykanci odbywając praktykę nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Po podpisaniu Porozumienia, Uczelnia kieruje studenta na praktykę. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe wyznacza opiekuna praktyki i w porozumieniu ze studentem, określa termin praktyki. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyk studenci zostają przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż, zakażeń szpitalnych oraz ochrony danych osobowych ( RODO ).

Studenci powinni posiadać:
1) ubezpieczenie od OC i NNW ( z poszerzonym ubezpieczeniem o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej ) – na okres trwania praktyk, w przypadku gdy uczelnia nie ubezpiecza studenta w czasie odbywania przez niego praktyk.
2) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami oraz aktualne badania lekarskie lekarza medycyny pracy.
3) szczepienia przeciwko WZW typu B
4) ochronne obuwie i ubranie medyczne,
5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia,
6) identyfikator wykonany przez studenta we własnym zakresie.

Studenci zostają zapoznani z treścią Regulaminu Pracy obowiązującego w Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym SPZOZ w Sanoku oraz z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Po odbyciu praktyki, opiekun dokonuje wpisu w stosownym dokumencie, który potwierdza odbycie praktyki przez studenta zgodnie z programem.

Informacje w sprawie praktyk:
Sekretariat
Budynek Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
telefon: 134628460
e-mail: sekretariat@bieszczadzkiepogotowie.pl

Podstawa prawna odbywania praktyk studenckich

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i poz. 650.)
Art. 21. [Świadczenia zdrowotne w ramach wolontariatu]
1. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w ramach wolontariatu, na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartym z wolontariuszem.
2. Do wolontariatu stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni, w której prowadzone jest kształcenie w kierunkach medycznych, pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia.

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 1115.)
Art. 22. [Obowiązki osób wykonujących zawód medyczny]
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
2. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i poz. 697.)
Art. 36. [Obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta]
1. Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta.
2. (uchylony).
3. Lekarz ma obowiązek dbać, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z pacjentem zasady określonej w ust. 1.
4. Do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Skip to content