Regulamin Rozpatrywania Skarg i Wniosków

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym SPZOZ w Sanoku, zwanym dalej „Pogotowiem”.
2. Przedmiotem skargi może być w szczególności naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.
3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności: sprawy ulepszenia organizacji i usprawnienia pracy, zwłaszcza w aspekcie udzielania przez Pogotowie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania nadużyciom.
4. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub przez inną uprawnioną osobę.
5. Pogotowie przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
6. W widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń Pogotowie umieszcza się informację wskazującą osoby wyznaczone do przyjmowania skarg i wniosków, jak również miejsce, czas przyjmowania w sprawach skarg i wniosków, a także sposób ich wnoszenia.
7. Regulamin Skarg i wniosków umieszcza się także na stronie internetowej Pogotowia.

§2
Przyjmowanie skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
a) pisemnie (osobiście w Sekretariacie Dyrekcji BPR SPZOZ w Sanoku lub drogą pocztową na adres Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego 21, 38-500 Sanok),
b) poczty elektronicznej (e-mail.: sekretariat@bieszczadzkiepogotowie.pl),
c) ustnie .
2.Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują:
a) Dyrektor BPR SPZOZ w Sanoku,
b) Osoba wyznaczona przez Dyrektora w szczególności Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa .
3. Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych ustnie (na żądanie osoby wnoszącej skargę lub wniosek) sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Protokół sporządza wyznaczony pracownik Sekretariatu Dyrekcji Pogotowia.
4. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę), adres wnoszącego skargę lub wniosek oraz zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący skargę lub wniosek.
5. Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną przyjmuje Sekretariat Dyrekcji Pogotowia.
6. Przyjmujący skargi lub wnioski potwierdzą złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek.
7. O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
8. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Dyrektor Pogotowia wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
9. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
10. W przypadku wniesienia skargi/wniosku pocztą elektroniczną lub telefaksem wymaga się potwierdzenia jej w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od jej złożenia, brak potwierdzenia spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
11. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych telefonicznie sprawę załatwia się w sposób natychmiastowy lub poucza się o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

§ 3
Rejestrowanie skarg i wniosków

1. Rejestr wnoszonych skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretariat Dyrekcji Pogotowia w formie elektronicznej (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu) .
2. Osoby (pracownicy Sekretariatu) przyjmujące skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu zobowiązane są po przyjęciu skargi lub wniosku i niezwłocznie przekazać do Dyrektora Pogotowia. Po zadekretowaniu przez Dyrektora następuje zarejestrowanie w rejestrze skarg i wniosków i nadania dalszego biegu sprawie.
3. Wyznaczony pracownik Pogotowia prowadzi roczną sprawozdawczość dotyczącą skarg i wniosków. Sprawozdanie składane jest Dyrektorowi Pogotowia.

§4
Rozpatrywanie skarg i wniosków

1. Po zapoznaniu się z treścią skargi lub wniosku Dyrektor Pogotowia przekazuje je do rozpatrzenia przez wskazaną w dekrecie osobę, w przypadku skargi lub wniosku na działalność medyczną taką osobą może być Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.
2. Osoba wyznaczona w dekrecie ma prawo żądać pomocy ze strony innych pracowników Pogotowia, w szczególności przedłożenia przez nich pisemnych wyjaśnień, stosownych dokumentów oraz wydania opinii.
3. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpoznania tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku bezpośredniej nadrzędności służbowej.
4. Rozpoznanie skargi lub wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji oraz przygotowaniu projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
5. Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.
6. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie, o który mowa w § 4 osoba rozpatrująca skargę jest zobowiązana powiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczynę niezałatwienia sprawy w terminie i ustalając nowy termin załatwienia sprawy.
7. Projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wraz z pełną dokumentacją z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego należy przedstawić do zatwierdzenia Dyrektorowi Pogotowia lub wyznaczonej przez niego osobie.
8. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
9. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno między innymi zawierać: wskazanie, w jaki sposób skarga lub wniosek zostały załatwione oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku.
10. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać ponad wymogi wskazane w ust 9 niniejszego paragrafu uzasadnienie oraz pouczenie o treści § 5 niniejszego regulaminu.
11. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla skarżącego lub wnioskodawcy, jeden dla Pogotowia.
12. W korespondencji prowadzonej w przedmiocie skargi lub wniosku należy posługiwać się numerem sprawy nadanym w rejestrze tj. BPR/SKW/ …../20…. .
13. Podjęcie przez skarżącego lub inną uprawnioną osobę działań w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych, odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub pielęgniarek, przed Rzecznikiem Praw Pacjenta lub innym uprawnionym organem powoduje zawieszenie postępowania w Pogotowiu.
14. Uprawomocnienie decyzji lub wyroku wydanych w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych, odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub pielęgniarek, przed Rzecznikiem Praw Pacjenta lub innym uprawnionym organem wydanych na skutek podjęcia przez skarżącego czynności prawnych w sprawie, której dotyczy skarga powoduje pozostawienie Skargi bez rozpatrzenia. W takim przypadku kolejne wniesienie skargi w przedmiotowej sprawie do Pogotowia uznaje się za bezprzedmiotowe.
15. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga zbadania i wyjaśnienia sprawy, Dyrektor Pogotowia powołuje komisję, celem jej wyjaśnienia. Komisja zbiera materiały, analizuje je i sporządza protokół, który przekazuje do osoby rozpatrującej skargę lub wniosek.

§ 5
Środki odwoławcze

1. W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku podmiotowi składającemu skargę lub wniosek przysługuje prawo złożenia umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wyznaczony przez Dyrektora Pogotowia pracownik rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania.
3. W sytuacji uchybienia terminowi, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Pogotowie nie jest zobowiązane do ponownego rozpatrzenia skargi lub wniosku.

§ 6
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków

1. Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wraz z dokumentacją postępowania przechowywane są w Sekretariacie Dyrekcji Pogotowia .
2. Pracownik Sekretariatu Dyrekcji Pogotowia nadaje numer sprawy oraz zakłada teczkę aktową i odpowiadający jej spis spraw zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej.
3. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku Pracownik Sekretariatu Dyrekcji Pogotowia odnotowuje to w rejestrze skarg i wniosków.

§ 7
Informacja dodatkowa

1. Jednocześnie informujemy, że pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków do:
a) Sekcji Skarg i Wniosków przy Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ (ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów tel. 17 86 04 170 email: skargi@nfz-rzeszow.pl).
b) Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel. 800 392 976 – infolinia; 22 572 60 42 – infolinia; infolinia@nfz.gov.pl kolejki@nfz.gov.pl).
c) Rzecznika Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800- 190- 590, e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl).
d) Rzecznika Praw Obywatelskich – Pełnomocnikowi ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych (00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77, tel. centrala: 022 551 77 00; 800 676 676; biurorzecznika@brpo.gov.pl,).
e) Pacjent może zwrócić się do: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie, ul. Jana Dekerta 2, 35-030 Rzeszów, tel. 017 7177724; Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 pok. 209 tel. /fax 13 436 94 60).
f) Komisji przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; Adres do korespondencji: Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów pok. 507, V piętro tel. 17 867-15-07)
2. Jeśli ubezpieczony doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego (przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej). Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

Polityka Prywatności

Skip to content