Transporty międzyszpitalne

Zasady organizacji przyjmowania zgłoszeń przez Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku na transport zespołem transportu medycznego międzyszpitalnego w powiatach: sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401) transport medyczny realizowany jest przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

 1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 2. niewydolność układu krążenia;
 3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
 4. inne (np. drgawki).

Zakres świadczenia
Transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego odbywa się w przypadku konieczności:

 1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
 2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).

Organizacja udzielania świadczeń

 1. W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie.
 2. W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowe wyposażenie wymagane podczas transportu zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie.

Zespoły transportu medycznego nie realizują zadań transportu sanitarnego, tj. m.in.:
– transport pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej (i z powrotem),
– transportu pacjenta na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
– transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady organizacji przyjmowania zgłoszeń na transport zespołem transportu medycznego

 1. Zgłoszenia na transport medyczny przyjmowane są na bieżąco.
 2. O pierwszeństwie do realizacji transportu medycznego decyduje kolejność zgłoszenia oraz stopień pilności wpływających zgłoszeń dotyczących transportu medycznego, wynikającego ze stanu zdrowia pacjenta.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonów:
  1. 13 46 30 999
  2. Nr zastępczy tylko i wyłącznie w przypadku awarii numeru 13 46 30 999 – 504 099 973
 4. Zgłaszający transport medyczny kontaktuje się telefonicznie z dyspozytorem w celu sprawdzenia dostępności Zespołu Transportu Medycznego.
 5. W przypadku braku wolnego Zespołu Transportu Medycznego, dyspozytor informuje o przybliżonej godzinie dostępności.
 6. Po telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu transportu medycznego, zlecający niezwłocznie wypełnia formularz „Zlecenie Transportu Medycznego”, który ma być przekazany personelowi Zespołu Transportu Medycznego (formularze dostępne do pobrania w załączniku na stronie www.bieszczadzkiepogotowie.pl), dodatkowo zgłaszający ma obowiązek przesłać formularz w formie elektronicznej na adres email: transport@bieszczadzkiepogotowie.pl

Przyjęcie zlecenia i zadysponowanie transportu medycznego międzyszpitalnego

 1. Dyspozytor po telefonicznym zebraniu informacji odnośnie transportu medycznego oraz otrzymaniu potwierdzenia mailowo „ Zlecenia Transportu Medycznego” w formie elektronicznej, dysponuje zespół transportowy (jeżeli jest dostępny).
 2. Zlecenie transportu medycznego, przekazywane jest do Zespołu Transportu Medycznego nie wcześniej jak po zakończeniu realizacji bieżącego zlecenia.
 3. Personel szpitala przekazuje zespołowi transportowemu wydrukowane, podpisane i ostemplowane pieczątką imienną osoby zlecającej oraz pieczątką oddziału, „ Zlecenie Transportu Medycznego” wraz z „Kartą Informacyjną” i „Skierowaniem do szpitala docelowego” oraz niezbędnymi dokumentami.

Pliki do pobrania:
Zlecenie transportu (czysty druk)
Zlecenie transportu (czysty druk)

Skip to content